9001rcc金沙(中国)有限公司-首页

产品中心

LCD驱动器

LCD驱动器
产品编号
分类类别
工作电压
封装规格
产品描述
产品应用
LDO
复位时间
输出模式
响应时间
待机功耗
ADC
DAC
ADC/DAC SNR
ADC/DAC THD+N
耳机驱动
采样率
ROM 16-Bits
ROM 4-Bits
I/O Port
Interrupt
LCD Mode
Oscillator
Current Operate
Current Halt
Current Stop
Sound Output
Application
资料下载
CM8310
LCD 驱动器
1.2~1.8V
Dies
液晶驱动型4位单片机
产品应用:闹钟、万年历,计时器、自行车时程表、吃药提醒器、温度计、温度计、蜡烛灯、遥控闪灯等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2K MTP
64
2 I/O + 18 I/O(Share)
TB/T0/PB/PC/EX
1/3 Duty,1/2 Bias,1/4 Duty,1/2 Bias
32K X'tal/32K/64K/128K RC,500K 1M/2M RC
10uA/32KHz
4uA/32KHz
<1uA
Alarm
Countdown/up/Timer/Pedometer/LCD Game
下载
CM8488
LCD 驱动器
2.2V-5.5V
Dies
ROM 16-Bits:2K OTP ; ROM 4-Bits:64 ; Scan Output Port:0 ; I/O Port:2 I/O+18 I/O(Share) ; Interrupt:TB/T0/PB/PC/EX ; LCD Dots:4*18=72 3*18=54 ; LCD Mode:1/3 Duty,1/2 Bias 1/4 Duty,1/2 Bias 。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2K OTP
64
2 I/O + 18 I/O(Share)
TB/T0/PB/PC/EX
1/3 Duty,1/2 Bias,1/4 Duty,1/2 Bias
32K X'tal/32K/64K/128K RC,500K 1M/2M RC
10uA/32KHz
4uA/32KHz
<1uA
Alarm
Countdown/up/Timer/Pedorneter/LCD Game
下载
CM8214
LCD 驱动器
2.4V-6.0V
Dies
ROM 16-Bits:2K OTP ; ROM 4-Bits:512 ; Scan Output Port:Share 30 LCD Segment ; I/O Port:8 I/O ; Interrupt:TB/T0/PB/EX ; LCD Dots:8*40=320 4*34=136 ; LCD Mode:1/8 Duty,1/4 Bias 1/4 Duty,1/3 Bias 。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2K OTP
512
8 I/O
TB/T0/PB/EX
1/8 Duty,1/4 Bias,1/4 Duty,1/3 Bias
32K X'tal/262K RC,455K Cer/2M RC
10uA/32KHz
4uA/32KHz
<1uA
PSG
Remoter/Thermometer/Calendar
下载
CM8414
LCD 驱动器
2.4V-6.0V
Dies
ROM 16-Bits:4K ; ROM 4-Bits:512 ; Scan Output Port:Share 30 LCD Segment ; I/O Port:8 I/O ; Interrupt:TB/T0/PB/EX ; LCD Dots:8*40=320 4*34=136 ; LCD Mode:1/8 Duty,1/4 Bias 1/4 Duty,1/3 Bias。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4K
512
8 I/O
TB/T0/PB/EX
1/8 Duty,1/4 Bias,1/4 Duty,1/3 Bias
32K X'tal/262K RC,455K Cer/2M RC
10uA/32KHz
4uA/32KHz
<1uA
PSG
Remoter/Thermometer/Calendar
下载
CM8459
LCD 驱动器
1.2V-1.8V
Dies
ROM 16-Bits:1K ; ROM 4-Bits:32 ; Scan Output Port:0 ; I/O Port:2 I/O+2 I/O(Share)+2 I Interrupt:T0/PB LCD Dots:4*12=48 3*12=36 ; LCD Mode:1/3 Duty,1/2 Bias 1/4 Duty,1/2 Bias。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1K
32
2 I/O + I/O(Share)+2 I
T0/PB
1/3 Duty,1/2 Bias,1/4 Duty,1/2 Bias
32K X'tal/131K RC
2uA/32KHz
1uA/32KHz
<1uA
Alarm
Countdown/up/Timer/Pedometer/LCD Game
下载
CM8438
LCD 驱动器
2.0VV-3.6V
Dies
ROM 16-Bits:1K ; ROM 4-Bits:32 ; Scan Output Port:0 ; I/O Port:2 I/O+2 I/O(Share)+2 I ; Interrupt:T0/PB ; LCD Dots:4*12=48 3*12=36 ; LCD Mode:1/3 Duty,1/2 Bias 1/4 Duty,1/2 Bias 。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1K
32
2 I/O+2I/O(Share)+2 I
T0/PB
1/3 Duty,1/2 Bias,1/4 Duty,1/2 Bias
32K X'tal/131K RC
2uA/32KHz
1uA/32KHz
<1uA
Alarm
Countdown/up/Timer/Pedometer/LCD Game
下载
CM8412
LCD 驱动器
1.2-1.8V , 2.4-3.6V
Dies
ROM 16-Bits:2K ; ROM 4-Bits:256 ; Scan Output Port:0 ; I/O Port:8 I/O+8 I/O(Share) ; Interrupt:T0/T1/PB/PC/EX ; LCD Dots:4*34=136 3*34=102 ; LCD Mode:1/4 Duty,1/3 Bias 1/3 Duty,1/2 Bias 。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2K
256
8 I/O+8 I/O(Share)
T0/T1/PB/PC/EX
1/4 Duty,1/3 Bias,1/3 Duty,1/2 Bias
32K X'tal/131K RC
6uA/32KHz
2uA/32KHz
<1uA
Alarm
Timer/Calendar/Calculator/Thermometer/Pedometer
下载
Baidu
sogou